Werkwijze

Verwijzing

De verwijzing voor logopedie voor zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen verloopt via de huisarts, de tandarts, de orthodontist,
de consultatiebureauarts of een medisch specialist, zoals een KNO-arts, kinderarts of neuroloog.
Ook leerkrachten of jeugdartsen signaleren regelmatig logopedische problemen bij kinderen. Via de huisarts kunt u dan een verwijzing voor logopedie ontvangen.
Verder kunt u zich ook aanmelden bij de praktijk als u woonachtig bent in Duitsland of België.

Behandeling

Intake:
Tijdens de eerste sessie vindt het intakegesprek plaats. Hierin wordt de hulpvraag geformuleerd.
Voor deze afspraak neemt u de verwijsbrief, het verzekeringspasje en een identiteitsbewijs van de betrokkene mee.

Onderzoek:
Na het intakegesprek volgt het logopedisch onderzoek. Hiervoor zijn een sessie of enkele sessies nodig.
Aan de hand van de resultaten wordt de diagnose gesteld en wordt het behandelplan opgesteld.

Behandeling:
De diagnose en het behandelplan worden met de ouder en/of de cliënt besproken.
Indien akkoord wordt het behandelplan vervolgens uitgevoerd. In overleg wordt gekozen vor een dag en tijdstip die binnen uw mogeijkheden passen.
Een behandeling duurt gemiddeld 30 minuten.Elke sessie ontvangt de ouder of de cliënt huiswerk om oefeningen thuis te herhalen. Dit is een voorwaarde voor het slagen van de therapie.

Klantervaringsonderzoek (KEO):

Aan het eind van de behandeling ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen aan een onlineonderzoek, uitgevoerd door Mediquest. Als doelstelling geldt het inzicht verschaffen in de kwaliteit van de zorg en de verbeterpunten ervan om deze te optimaliseren en te waarborgen.

 Privacy:

Bescherming van privacy in de zorg is van groot belang. Wouters Logopedie & Dyslexie gaat dan ook zorgvuldig om met de gegevens van cliënten. Persoonlijke gegevens worden op zorgvuldige wijze behandeld en beveiligd. Marlies Wouters is gehouden aan haar beroepsgeheim en is verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. In alle gevallen gelden de wettelijke voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).  Naast deze algemene privacywet gelden specifieke regels in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder meer vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
Voor meer informatie over uw rechten en plichten, verwijzen wij u graag naar onze Privacyverklaring.

Klachten:

Het klachtenrecht voor cliënten is vastgelegd in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het klachtenrecht van de N.V.l.F. is hieraan verbonden. Deze praktijk volgt de klachtenregeling van de N.V.L.F.

1 2 3 4 5